I N F L A M E  C A F E

What to Eat ?

    CONTACT

​       MENU

​        INFO

W e l c o m e

talk to us

about us

139 HIGH ST
TARANAKI REGION
ELTHAM (SH 3)
06 764 8272​